RODO


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
z siedzibą w Ujedzie przy ul. Kościelnej 24, 97-225 Ujazd, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie: 97-225 Ujazd, ul. Kościelna 24
przez adres e-mailowy: psu@ujazd.com.pl,
telefonicznie pod numerem: (44) 719-21-65

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 692 846 784 lub pod adresem e-mail: z.bykowskawinkiel1@gmail.com;

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit b, lit. c, lit e RODO w celu realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w tym między innymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów;

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),
sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO);

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy wynika
z przepisów prawa lub zawartej umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niezałatwieniem sprawy.

Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Emilia Małagowska
(Podpis Administratora)
Przedszkolowo.pl logo