Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Poniżej zamieszczamy zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkola dzieci na rok przedszkolny 2018/2019 oraz regulamin rekrutacji.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Zarządzenie Nr 2/2018
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
z dnia 17 stycznia 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji
do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie:
1. Art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe
( Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)
2. Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 stycznia 2018r.

zarządzam, co następuje:

§ 1


Wprowadzam w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2018/2019 który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
z dnia 17.01.2018r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Rekrutacji
do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
na rok szkolny 2018/2019


Regulamin rekrutacji
do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
na rok szkolny 2018/2019


Podstawa prawna:
1. Art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe
( Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)
2. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 stycznia 2018r.


Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
3) składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
4) przyjmowanie ,, Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2018/2019”.
5) ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
6) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2018/2019.
7) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2018/2019
8) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
9) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców
2) na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe
3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2018/2019
4. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.
Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1. Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2015, 2014,2013, 2012, .
2. Dzieci urodzone w roku 2012 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2018/2019 tj. od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019r.
6. Rodzice dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe przed datą rozpoczęcia rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe na roku szkolny 2018/2019.
7. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług do 30 czerwca 2018r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w jego gabinecie.
8. Nie podpisanie umowy do 30 czerwca 2018r. jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
9. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe.
10. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


Rozdział III
Harmonogram rekrutacji

§ 3
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/19 do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe określa się następujące terminy:


1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej:
www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 26.01.2018r. 26.01.2018r.2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 26.01.2018r. 26.01.2018r.
3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
( w tym przedszkolu do którego dziecko uczęszcza) w roku szkolnym 2018/2019
( załącznik Nr 1) od 29.01.2018r.
do 02.02.2018r. Nie dotyczy
4. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik Nr 2) od 05.02.2018r.
do 16.02.2018r. od 02.07.2018r. do 13.07.2018r.
5. Powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej. 15.02.2018r. 12.07.2018r.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. od 19.02.2018r.. do 21.02.2018r.. od 16.07.2018r. do 18.07.2018r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 22.02.2018r. 19.07.2018r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 23.02.2018r. 20.07.2018r.
9.
Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola od 23.02.2018r.
do 02.03.2018r. od 20.07.2018r.
do 27.07.2018r.


10.
Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
do 07.03.2018r. do 01.08.2018r.


11. Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
12. Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołaniaRozdział IV
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

1. Do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Ujazd.
2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Ujazd mogą być przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.
1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2) niepełnosprawność dziecka
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie objęcie dziecka pieczą zastępczą
4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Ujeździe.

Lp. Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego zgodne z
Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.01.2018r.
Liczba punktów
1. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
a) 5 godzin + 4 godziny 11
b) 5 godzin + 3 godziny 10
c) 5 godzin + 2 godziny 9
d) 5 godzin + 1 godzina 8

2. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
a) 5 godzin + 4 godziny 7
b) 5 godzin + 3 godziny 6
c) 5 godzin + 2 godziny 5
d) 5 godzin + 1 godzina 4
3. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a ich dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 3
4. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą , a jego dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 2
5. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola , do którego składany jest wniosek. 1


Rozdział V
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
4) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
5) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
3. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 2 pkt 3 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów o których mowa w pkt. 7-11 harmonogramu rekrutacji.Rozdział VI
Tryb odwoławczy

§ 6
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 7 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Wykaz załączników do regulaminu:

1. Załącznik Nr 1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe”
2. Załącznik Nr 2 ,, Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Przedszkolowo.pl logo