Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W UJEŹDZIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

ROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W UJEŹDZIE

W CZASIE PANDEMII COVID-19opracowana na podstawie:

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Samorządowego
w Ujeździe w okresie pandemii COVID-19 dotyczące wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

Rozdział II
ORGANIZACJA PRACY


§ 2

1. Jedna grupa dzieci będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali ( za wyjątkiem zajęć ruchowych i rytmiki , które będą odbywać się na sali gimnastycznej).

2. Mieszanie się dzieci z różnych grup będzie miało miejsce tylko podczas schodzenia i rozchodzenie się dzieci oraz przyjmowanie dzieci podczas dowożenia rano i przygotowywania dzieci do odwożenia po zajęciach.

3. W każdej grupie będzie przebywało do 25 dzieci.

§ 31. W sali, w której przebywa grupa będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

2. Sale, w których przebywają dzieci będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

3. Dzieci nie będą zabierać ze sobą do przedszkola i wynosić z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić aby dzieci nie udostępniały zabawek innym, natomiast rodzice/ opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie , pranie lub dezynfekcję zabawki.§ 4

1. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do przedszkola oraz jeśli zajdzie taka potrzeba podczas pobytu w przedszkolu.

2. Dziecko , którego temperatura ciała będzie wynosiła powyżej 38°C nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych.§ 5

1. Personel kuchenny nie będzie kontaktował się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

2. Nauczyciele i personel obsługi będą zachowywali dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący min. 1,5m.

3. Do niezbędnego minimum zostanie ograniczony pobyt osób trzecich w przedszkolu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( maseczki, dezynfekcja rąk, wejście od strony parkingu.)

§ 6

1. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw lub na tarasach w sposób rotacyjny tak aby nie mieszały się ze sobą.

2. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

4. Dopuszczalne jest organizowanie spacerów ale z zachowaniem dystansu społecznego przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

§ 71.Nauczyciele ustalą z rodzicami/ opiekunami dziecka szybki sposób komunikacji ( np. numery telefonów, które mogą odebrać w każdej sytuacji).

2. Jeśli dziecko będzie manifestowało, przejawiało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane od grupy
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.Rozdział III
Przyprowadzanie i odbiór dziecka.§ 8Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.00. Po godzinie 8: 00 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
Dzieci przyjmowane będą przez pracownika przedszkola przy wejściu głównym. Pracownik dyżurujący dokonuje pomiaru temperatury ciała każdego dziecka. Następnie zaprowadza dziecko do szatni , gdzie pomaga się dziecku rozebrać i zaprowadza je na odpowiednią salę.
Jeżeli odczyt temperatury wskazuje powyżej 38°C pracownik dokonujący pomiaru odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka ( imię i nazwisko) .
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

5. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na teren przedszkola.

Podczas rozchodzenia się dzieci do domu pracownik przedszkola dyżurujący przy drzwiach głównych informuje nauczycielki , które dziecko należy przygotować do wyjścia. Pomoc nauczyciela odprowadza dziecko do szatni , pomaga się ubrać i przekazuje dziecko rodzicowi czekającemu przed wejściem.
§ 91. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu (pierwszy tydzień września) rodzic/ opiekun może przebywać z dzieckiem na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( maseczka na nos i usta, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Osoba towarzysząca dziecku ( tylko jedna) powinna być zdrowa, w domu której nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

2. Dzieci , które rozpoczynają wychowanie przedszkolne, w pierwszym tygodniu września mogą ( nie muszą) przychodzić do przedszkola w godzinach od 8:00 do 9:00 ( dzieci 3- letnie) i od 8:00 do 8:30 ( dzieci 4,5,6 letnie).

3. Dzieci z opiekunami wchodzą do przedszkola wejściem bocznym od strony parkingu i kierują się do szatni
a potem do odpowiedniej sali. Rodzicom towarzyszy pracownik przedszkola.

4. Podczas odbierania dziecka ( pierwszy tydzień września) rodzic wchodzi do przedszkola wejściem bocznym od strony parkingu, kieruje się po dziecko do odpowiedniej sali, pomaga się ubrać dziecku w szatni i wychodzi z przedszkola wejściem bocznym od strony parkingu. Po tym terminie dziecko jest przyprowadzane do wejścia głównego i odbierane jest przy wejściu głównym.§ 101. Dzieci dojeżdżające odbierane są rano z autobusu szkolnego przez opiekunki i wprowadzane do przedszkola wejściem bocznym od strony bramy. Dzieci po rozebraniu się w szatni wprowadzane są do odpowiednich sal.

2. Po zajęciach dzieci na poszczególne kursy autobusowe sprowadzane są do szatni., gdzie pomoce nauczycielek pomagają się im ubrać. Następnie dzieci przy wejściu bocznym obok sali fioletowej oczekują na autobus.
§ 11


1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

4. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.Rozdział IV
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni§ 12Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.


§ 131. Pomoc nauczyciela przydzielona do odpowiedniej grupy odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników
w salach, zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.

2. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników.

Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy będą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rozdział V


Wydawanie posiłków

§ 141. Przy organizacji żywienia w kuchni przedszkolnej , obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

· stosowania środków ochrony osobistej,

· utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

· mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC

2. Posiłki zwożone są windą na parter i wózkami rozprowadzane do każdej z sal.
Po zakończonym posiłku naczynia odwożone są do windy.

3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami oraz z personelem opiekującym się dziećmi.Rozdział VI

Obowiązki pracowników§ 141. .Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel,

gorączka),decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3.Do przedszkola wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem. 4.Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5.Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.§ 151. Obowiązki dyrektora:

a) Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących przepisów
i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.

b) Dyrektor przedszkola nadzoruje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników

c) Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

d) Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

e) Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

f) Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk
i powierzchni.

g) Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

h) Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców..

i) Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw i tarasów.2. Obowiązki nauczycieli:

a)pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu ujętego w arkuszu organizacyjnym

b) organizują działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do pensum nauczyciela i przydziału godzin ponadwymiarowych;

c)wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;

d) instruują, pokazują, przypominają techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej włazienkach);

e)przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw;

f) przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na przedszkolny plac zabaw;

g)organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą;

h)unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;

i) często/co godzinę/wietrzą sale;

j) przygotowują materiały do nauki i zabawy oraz świadczą pracę zdalną dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola.4. Obowiązki pomocy nauczycieli:

a) usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki,

b) odbiera dziecko od rodzica, pomaga dziecku w ubieraniu się, odprowadza je do nauczyciela;

c) podczas rozchodzenia się dzieci odbiera je z sali, pomaga dziecku w ubieraniu się, odprowadza do drzwi wejściowych – do rodzica lub do autobusu szkolnego

d) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 2m
i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

e) Dezynfekuje powierzchnie dotykowe -poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł
i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i in..

f) dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobąCOVID-19.

g) czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej 2 razy na dobę

h) czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia5. Obowiązki personelu kuchni:

a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b) wykonują zadania, utrzymując odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy;

c) stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki);

d) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

e) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni;

f) dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców; zwracają uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar; dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem; dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami

g) intendentka dba o czystość magazynu spożywczego; wstęp do magazynu ma tylko intendentka;

h) personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, innymi pracownikami obsługiRozdział VII


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie sala grupy VII w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów,
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat przedszkola.
Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym


Komunikat 2020-08-29, 19:05 | autor: Paulina Dębiec
Przedszkolowo.pl logo