Projekt "Woda źródłem życia"

Od września 2015r. przedszkole nasze realizuje projekt ,, Woda źródłem życia - program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe”.
Projekt otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 19 610,00 zł. w ramach konkursu
,, Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”.
Projekt zakłada realizację różnorodnych działań, dzięki którym:
• dzieci będą mieć możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z rodzicami oraz wspólnej pracy nad, zadaniami wykonywanymi podczas różnych działań zaplanowanych w projekcie
• dzieci będą pogłębiać więzi w grupie
• zachęcimy całe rodziny aby przenosiły zachowania ekologiczne z doraźnych akcji do domów
• mamy nadzieję zmienić złe nawyki żywieniowe dzieci w ich domach rodzinnych, poprzez pokazanie jak ważną rolę odgrywa woda w funkcjonowaniu organizmu człowieka
• wykształcimy u najmłodszych i ich rodzin nawyk wybierania wody jako podstawowego napoju
• zostaną pogłębione więzi rodzinne poprzez wspólną zabawę ( piknik, rajd, zajęcia otwarte )
• rodzice dowiedzą się jak można w sposób atrakcyjny i pożyteczny dla dziecka spędzać czas w kontakcie z przyrodą

Poprzez zaproszenie do udziału w projekcie dzieci z innych placówek oświatowych (50 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów , Rokicin i Tomaszowa Maz.) stworzymy nowe płaszczyzny współpracy.
Uwzględnienie w projekcie tematyki bezpieczeństwa przebywania nad morzem, rzeką, jeziorem czy stawem umożliwi nam właściwe utrwalenie nawyków bezpiecznej zabawy nad tymi zbiornikami wodnymi.
Włączenie do udziału w projekcie całych rodzin daje nadzieję, że będą oni naszymi sojusznikami w ekologicznym wychowaniu swoich dzieci.

Kwota dofinansowania i wkład własny w postaci kwoty przekazanej na realizację projektu przez Gminę Ujazd zostanie przeznaczona na:
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- zorganizowanie konkursów: 3 konkursy plastyczne, 1 konkurs recytatorski, 1 konkurs wiedzy
- zorganizowanie wycieczek: 3 wycieczek do Rezerwatu Niebieskie Źródła i Skansenu Rzeki Pilicy”, 2 wycieczek do Centrum Nauki Kopernik, 3 wycieczek pieszych nad rzekę i stawy w parku w Ujeździe
- zorganizowanie warsztatów: 5 pod nazwą: ,, Po co komu woda?”, 3 pod nazwą
,, Czysta woda zdrowia doda”, 3 pod nazwą ,, Skąd się bierze woda w kranie?”
- inne zadania zaplanowane w projekcie, podczas których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne

W okresie I półrocza roku szkolnego 2015/2016 w ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

1. Spotkanie dietetyka z rodzicami. Podczas spotkania prowadząca wygłosiła pogadankę na temat zdrowego żywienia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wody w diecie przedszkolaka. Odpowiedziała min. na pytania : ,,Jak często nawadniać organizm dziecka , jakim rodzajem i jaką ilością wody”. (Wrzesień 2015r.)
2 Akcja ,,Pijemy wodę na zdrowie”. W każdej grupie zostały zakupione szklane zakręcane butelki , które systematycznie są uzupełniane wodą mineralną. Każda butelka jest podpisana imieniem dziecka, które kiedy tylko jest spragnione może się napić. Butelki były wynoszone na plac zabaw, zabierane na wycieczki i spacery. Zakup butelek - Wrzesień 2015. Prowadzenie akcji – cały rok szkolny 2015/2016.
3 ,, Gdzie możemy spotkać wodę?” Rajd pieszy w miejscowości Ujazd. Grupy dzieci wraz z całymi rodzinami ( rodzice, babcie, ciocie , starsze i młodsze rodzeństwo) podzielone zostały na patrole, które będą musiały pokonać wyznaczoną trasę biegnącą blisko oczyszczalni ścieków, hydroforni, rzeki, stawu, a także lasu. Przed wyruszeniem na trasę każdy z patroli wykonał proporczyk z jak najładniej udekorowaną kroplą wody. Na trasie uczestnicy wykonywali różne zadania ekologiczne tj, musieli sprawdzić za pomocą wykonanego przez siebie filtra czystość wody w rzece. Na odpowiednich punktach zaproszeni strażacy i harcerze z Tomaszowa Maz. kontrolowali wykonywanie przez uczestników rajdu ,,wodnych” zadań.
Na zakończenie każdy patrol zaprezentował wszystkie wymyślone przez siebie sentencje, powiedzenia, przysłowia o wodzie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. (Październik 2015r.)
4 Zajęcia z zakresu realizacji treści podstawy programowej w obszarze,, Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt”. Zajęcia prowadzone były we wszystkich grupach przedszkolnych w sali i w terenie. Dzieci z pomocą nauczycielek przeprowadzały różne eksperymenty i doświadczenia , dzięki którym poznały właściwości wody tj.:
• parowanie i skraplanie, zamarzanie, topnienie ( różne stany skupienia wody)
• będą oglądały płatki śniegu i kryształków lodu przez lupę i pod mikroskopem
- poznawały przyczyny zanieczyszczeń wody. (Wrzesień - luty)
5 Organizowanie spacerów w pobliże różnych zbiorników wodnych. Zorganizowano w okresie jesieni i zimy spacery z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych nad rzekę i staw . Dzieci porównywały wygląd wody, roślinności w tych dwóch zbiornikach wodnych. (Wrzesień - luty)
6 Udział w akcji ,, Sprzątanie świata”. Dzieci z grup najstarszych zbierały śmieci wzdłuż obydwu brzegów rzeki w parku w Ujeździe. (Wrzesień 2015)
7 Akcja ,, Czytamy książki o wodzie”. Podczas codziennego czytania dzieciom nauczycielki lub zaproszeni goście czy rodzice uwrażliwiali dzieci na piękno przyrody poprzez przybliżanie jej piękno ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę wody w przyrodzie. (Wrzesień 2015r.- Luty 2016)
8 Gra dydaktyczna ,, Podróż kropli wody z potoku górskiego do morza”. Dzieci w trzech najstarszych grupach wiekowych na dużych arkuszach papieru opracowały 3 gry dydaktyczne typu ściganki przedstawiające drogę kropli wody z gór do Morza Bałtyckiego. Na trasie zaznaczyły przeszkody na które może natrafić kropla. Z pomocą nauczycielki umieszczały odpowiednie napisy: nazwa wybranej rzeki, nazwy mijanych miast, ewentualne katastrofy ekologiczne itp. Podczas gry wykorzystały zdobyte już wiadomości o wodzie. Opracowanie gier (Listopad 2015r.)
Prowadzenie rozgrywek: listopad 2015 –luty 2016r.
9 Muzyczne improwizacje . Dzieci w każdej grupie stworzyły ,,wodną orkiestrę” z wykorzystaniem szklanek w których znajdowała się różna ilość wody oraz drewnianych, plastikowych i metalowych pałeczek. Porównywały dźwięki wydawane przez poszczególne szklanki w zależności od rodzaju pałeczki, którą uderzały. (Listopad 2015r.)
10 Zabawy ruchowe, plastyczne i słuchowe. Nauczycielki podczas zajęć wplatały zabawy ruchowe naśladujące pojedyncze krople deszczu, mały deszczyk, duży deszcz i burzę. Organizowały zabawy podczas których słuchały nagrań i rozpoznawały takie zjawiska atmosferyczne jak: deszczyk, burza, ulewa itp. (Wrzesień 2015r. – Luty 2016r.)

W lutym odbyło się spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. pod hasłem ,, Czysta woda zdrowia doda”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o problemie zanieczyszczenia wody i jego konsekwencjach dla życia człowieka.
W II półroczu planowane są do zrealizowania następujące zadania:

1 Akcja ,,Pijemy wodę na zdrowie”. W każdej grupie zostaną zakupione szklane zakręcane butelki , które systematycznie będą uzupełniane wodą mineralną. Każda butelka będzie podpisana imieniem dziecka, które kiedy tylko będzie spragnione będzie mogło się napić. Butelki będą wynoszone na plac zabaw, zabierane na wycieczki i spacery. Prowadzenie akcji: Marzec – Czerwiec 2016r.
2 Zajęcia otwarte dla rodziców. W każdej grupie odbędzie się jedno zajęcie otwarte. Rodzice będą zapraszani do przedszkola na wspólne zajęcia z dziećmi, podczas których będą poznawać świat przyrody i uczyć się jak o nią dbać. (Marzec - Czerwiec 2016r.)
3 Zajęcia z zakresu realizacji treści podstawy programowej w obszarze,, Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt”. Zajęcia będą prowadzone we wszystkich grupach przedszkolnych w sali i w terenie. Dzieci z pomocą nauczycielek będą przeprowadzały różne eksperymenty i doświadczenia , dzięki którym poznają właściwości wody tj.:
• będą poszukiwały jej kształtu, mierzyły objętość
• obserwowały zmiany zachodzące w wodzie zebranej z różnych źródeł i wyciągały wnioski
• będą badały które przedmioty toną a które pływają, co dzieje się z rzeczami , które trafią na rwący nurt i wyciągały wnioski, poznają sposoby oczyszczania wody, będą same filtrowały wodę przez bibułę, gazę i żwir i wyciągały wnioski
- będą badały co nasiąka wodą
- będą oglądały preparaty mikroskopowe przedstawiające różne bakterie , które najczęściej występują w zanieczyszczonej wodzie i powodują choroby ludzi i zwierząt.
Dowiedzą się jak przebiega obieg wody w przyrodzie, jakim niebezpieczeństwem jest dla życia człowieka , zwierząt i roślin susza i powódź.(Marzec - Czerwiec 2016r.)
4 Zabawy z globusem. Zapoznanie z globusem. Zapoznanie dzieci we wszystkich grupach wiekowych z symboliką kolorów na globusie ( niebieski – rzeki, jeziora, morza, oceany) uświadomienie ogromu wód znajdujących się w naturalnych zbiornikach na kuli ziemskiej. Szukanie odpowiedzi na pytanie, komu i do czego potrzebna jest woda słodka i słona? Przyswojenie niektórych nazw oceanów i mórz oraz określenia pustynia. (Luty – Czerwiec 2016r.)
5 Akcja ,, Zbieramy deszczówkę”. W zakupionym pojemniku na deszczówkę będzie gromadzona woda, która następnie zostanie wykorzystana do podlewania wysianych w skrzynkach ziół, kwiatów i warzyw. Kolo pojemnika każda grupa umieści swój deszczomierz i będzie prowadziła pomiary opadu deszczu. Luty – Czerwiec 2016r.
6 Prowadzenie doświadczenia ,,Co roślinie potrzeba do życia?”. W każdej grupie dzieci na dwóch talerzykach założą hodowlę rzeżuchy. Jeden będzie zaniedbany, niepodlewany, o drugi dyżurni będą dbać, podlewać, doglądać . Codziennie dzieci obserwują zmieniające się nasionka i notują te zmiany na kartach obserwacji. (Marzec 2016r.)
7 Wykonanie plakatów ,, Po co nam woda ?”. Dzieci wspólnie z nauczycielkami poszczególnych grup wykonają na dużych arkuszach tektury plakaty wykorzystując różne surowce wtórne , różne techniki plastyczne i przybory do rysowania i malowania. Będą one przedstawiały znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. (Maj 2016r.)
8 Organizowanie spacerów w pobliże różnych zbiorników wodnych. Zorganizowanie w okresie wiosny wiosny spacerów z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych nad rzekę i staw . Porównywanie wyglądu wody, roślinności w tych dwóch zbiornikach wodnych. Przyniesienie niektórych okazów roślin do sali , umieszczenie w specjalnym pojemniku i prowadzenie systematycznie obserwacji. Wykorzystanie zakupionej planszy dydaktycznej ,,Ekosystem jeziora” do zapoznania dzieci z tym środowiskiem wodnym. (Marzec - Czerwiec 2016r.)
9 Przedstawienie słowno-muzyczne ,, Bez wody nie ma życia”.Przedstawienie zostanie przygotowane przez dzieci starsze. Scenografię i stroje zostaną wykonane przez nauczyciela we współpracy z rodzicami. Przedstawienie zostanie zaprezentowane podczas ,, Światowego Dnia Wody”. (Marzec 2016r.)
10 Zorganizowanie ,, Światowego Dnia Wody”. Podczas imprezy dzieci ze wszystkich grup wiekowych będą brać udział w wielu konkursach i zabawach w których głównym bohaterem będzie woda. Dzieci najstarsze zaprezentują przedstawienie ,, Bez wody nie ma życia”. Następnie wszyscy obejrzą na dużym ekranie zakupiony film ,, Czysta woda”. Do wspólnej zabawy zaprosimy 25 dzieci z najstarszej grupy wiekowej z Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów.
Po południu w tym dniu dzieci z najstarszych grup przejdą ulicami Ujazdu, odwiedzą sklepy, różne instytucje i będą rozdawać ulotki z różnymi wiadomościami na temat wody i zachęcać do jej oszczędzania. Na koniec dnia złożą ekologiczne ślubowanie i otrzymają dyplom ,, Przyjaciel wody”. (Marzec 2016r.)
11 Zajęcia z komputerem. Zajęcia będą organizowane we wszystkich grupach wiekowych. Poprzez wykorzystanie różnych gier edukacyjnych z zasobów internetu dzieci będą utrwalać i pogłębiać swoją wiedzę o wodzie i jej zasobach. (Marzec - Czerwiec 2016r.)
12 Akcja ,, Czytamy książki o wodzie”. Podczas codziennego czytania dzieciom nauczycielki lub zaproszeni goście czy rodzice będą uwrażliwiać dzieci na piękno przyrody przybliżać jej piękno ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę wody w przyrodzie. (Marzec - Czerwiec 2016r.)
13 Ekologiczny piknik rodzinny. Podczas pikniku rodzice wspólnie z dziećmi będą wykonywać na specjalnych stoiskach różne zadania, rozwiązywać zagadki, rebusy, związane z ochroną środowiska. Rodzice wspólnie z nauczycielkami przedstawią wszystkim uczestnikom pikniku bajkę pt. ,,Żywa woda”. (Czerwiec 2016r.)
14 Przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu rodziców pt. ,, Żywa woda”. W przedstawieniu role głównych bohaterów będą odgrywać rodzice. Scenariusz opracują nauczycielki i one również wykonają dekorację. Wspólnie z rodzicami nauczycielki przygotują też stroje. (Czerwiec 2016r.)
15 Zabawy ruchowe, plastyczne i słuchowe. Nauczycielki podczas zajęć będą wplatać zabawy ruchowe naśladujące pojedyncze krople deszczu, mały deszczyk, duży deszcz i burzę. Będą organizować zabawy podczas których słuchając nagrań będą rozpoznawać takie zjawiska atmosferyczne jak: deszczyk, burza, ulewa itp. Podczas zajęć plastycznych będą tworzyć obrazki techniką ,, mokre w mokre”.(Marzec-Czerwiec 2016r.)
16 Pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Nauczycielki we wszystkich grupach wiekowych przeprowadzą z wykorzystaniem ilustracji pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się dzieci nad zbiornikami wodnymi w okresie wakacyjnego wypoczynku. (Czerwiec 2016r.)


Planowane są do zorganizowania następujące wycieczki:
1 Rezerwat Przyrody ,,Niebieskie Żródła”i Skansen rzeki Pilicy” w Tomaszowie Maz. (maj /czerwiec 2016r.)
2 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Kwiecień 2016r.)
3 Wycieczki piesze nad rzekę i stawy w parku w Ujeździe. (Maj/czerwiec 2016r.)


Odbędą się również warsztaty:
1 Warsztaty będą zorganizowane dla wszystkich 5 grup przedszkolnych. Zajęcia pod nazwą ,, ,,Po co komu woda?” będą prowadzone przez animatorów z Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,, Źródła” w Łodzi. Celem warsztatu jest unaocznienie najmłodszym znaczenia wody dla życia człowieka i innych organizmów. Prowadzący za pomocą zabawy pokaże i wytłumaczy dzieciom potrzebę oszczędzania wody. (Kwiecień 2016)
2 Zajęcia dla I, IV i V grupy przedszkolnej. Zajęcia ,, Czysta woda zdrowia doda” przeprowadzą pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. Na zajęciach przedszkolaki dowiedzą się o problemie zanieczyszczenia wody i jego konsekwencjach dla życia człowieka. (Luty 2016)
3 Zajęcia dla I, IV i V grupy przedszkolnej. Zajęcia ,, Skąd się bierze woda w kranie?” przeprowadzi pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie. Opowie dzieciom min. Jaką drogę przebywa woda zanim trafi do gospodarstw domowych, przedszkola itp., Skąd dawniej a skąd teraz czerpiemy wodę? W jaki sposób woda uzdatniana jest w wodociągach. (Marzec 2016)


Przeprowadzimy następujące konkursy:
1. Konkurs plastyczny ,, Wije, wije się rzeczka ….” Konkurs skierowany do dzieci 5 - 6 letnich uczęszczających do zaprzyjaźnionych przedszkoli w Osiedlu Niewiadów, Rokicinach i Tomaszowa Maz., polega na wykonaniu przestrzennej pracy z wykorzystaniem surowców wtórnych, materiału przyrodniczego i plastycznego. Ilość dzieci biorących udział w konkursie z innych placówek oświatowych będzie wynosiła –13. (Kwiecień 2016r.)
2 Konkurs plastyczny ,, Kropelkowy obraz”. Konkurs skierowany do dzieci 3 - 4 letnich uczęszczających do zaprzyjaźnionych przedszkoli w Osiedlu Niewiadów, Rokicinach i Tomaszowa Maz. polegający na wykonaniu kompozycji plastycznej z papierowych szablonów kropli wody o różnej wielkości. Ilość dzieci biorących udział w konkursie z innych placówek oświatowych będzie wynosiła –12.(Marzec 2016)
3. Konkurs recytatorski ,, Woda jest wszędzie”. Konkurs skierowany do dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich . Dzieci zaprezentują przygotowane w domu lub z pomocą wychowawczyni wiersze o tematyce związanej z wodą. Jury wybierze najlepsze prezentacje i w obydwu grupach wiekowych przyzna I,II i III miejsca. (Kwiecień 2016)
4 Konkurs wiedzy ,, Woda znana i nieznana”. Konkurs wiedzy – trzyosobowe zespoły z trzech najstarszych grup wykażą się wiedzą na temat znaczenia wody w życiu człowieka i organizmów w niej żyjących poprzez wykonywanie różnorodnych zadań w duchu zdrowego współzawodnictwa i zabawy.(Maj 2016)
5 Konkurs plastyczny ,, Projektujemy znak ,, Oszczędzaj wodę”. Konkurs skierowany do dzieci 3-4 letnich i starszych 5-6 letnich oraz ich rodziców . Polega na zaprojektowaniu i wykonaniu na kartonie znaczka, który zachęcałby do oszczędzania wody. Nagrody otrzymają trzy wybrane prace. Najlepsza zostanie skopiowana i zafoliowana w wielu egzemplarzach. Część znaków zostanie wykorzystana w przedszkolu , pozostałe zostaną rozdane dzieciom do domów i gościom odwiedzającym nasze przedszkole.(Czerwiec 2016)

Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w naszym projekcie.
Przedszkolowo.pl logo