Opłaty za pobyt

UCHWAŁA NR XXIII/157/12 RADY GMINY UJAZD z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd - pełna treść Uchwały

§ 1.


Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2.


1. Świadczenia w Przedszkolach w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne.
2. Za świadczenia, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę zrealizowanego świadczenia i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.
3. W przypadku, gdy do Przedszkoli uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny opłata za świadczenia, o której mowa w ust. 1 i 2, za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% opłaty należnej za pierwsze dziecko za 1 godzinę zrealizowanego świadczenia i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Nie nalicza się opłat za godziny nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ujazd.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


UCHWAŁA NR XII/64/11 RADY GMINY UJAZD z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ujazd. - pełna treść Uchwały


UCHWAŁA NR XXXV/337/10 RADY GMINY UJAZD z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd - pełna treść Uchwały

Przedszkolowo.pl logo